Archív: Leden 2008

1Kr 17,1 – 7 + 18,17 – 40

4.1.2008 v 11.42

Eliáš byl přistěhovalec. To byla zvláštní skupina nebo třída obyvatel. Na rozdíl od hostů neměli žádná práva a byli odkázáni na pomoc a ochranu strarousedlíků. Eliáš tedy pocházel z chudých, bezvýznamných vrstev a dokonce nebyl ani z Izraele. A přesto si ho Pán Bůh povolal k určitému úkolu. Není to v bibli poprvé ani naposledy.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – leden 2008

v 11.40
  • Lednová ekumenická shromáždění v našem městě jsou na zadní straně časopisu.
  • Bratr farář Krupa zajistí účast budoucího administrátora sboru na poradě staršovstva dne 28. ledna 2008.
  • Porada učitelů NŠ v pátek 11. ledna v 19:30 hodin.
  • Termín výročního sborového shromáždění byl definitivně stanoven na 16. března 2008.
  • Staršovstvo projednalo návrh povolací listiny bratra faráře Daniele Hellera a návrh nájemní smlouvy bytu. Staršovstvo pověřilo bratra kurátora, aby výsledné návrhy zaslal bratru Hellerovi k vyjádření.
  • Bratr Popelář podal finanční informace:
  • stavy k 1.12.2007: běžný účet: 308 741,– Kč; pokladna: 27 613,– Kč
  • sbírky za prosinec:14 843,– Kč, z toho pro vlastní sbor 7 700,– Kč
  • Stavební komise staršovstva se sejde 8. ledna v 19 hodin

ze zápisu Pavla Trusiny

Adventní sborový večer s Velkou Lhotou

v 11.38

Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: „Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?“ Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! „Po celé zemi se rozlehl jejich hlas, do nejzazších končin jejich slova.“

Pokračování »

Dětská vánoční hra

v 11.37

V době, kdy vrcholí veškeré přípravy na vánoční svátky, jsme obdržely pozvání od našich bývalých spolužaček z gymnázia, abychom se přišly podívat na vánoční divadelní hru. Proto i my jsme nechaly veškeré uklízení uklízením a na hru se šly podívat.

Pokračování »

Humor za kostelem

v 11.31

V některých oblastech žila pověra, podle níž ten z manželů, který při svatebním obřadu první poklekne, je pak pod pantoflem. Dříve se totiž manželský slib skládal v kleče.

Pokračování »

Dvě povídky: …možná…; …tajemství…

v 11.19

…možná…

Před časem se mi dostala do rukou knížka Fulghumových povídek. Nádhera. Prostým jazykem o prostých radostech, událostech a věcech, jakých kterých si obyčejně sotva povšimneme – lidské a krásné a já měl dobrou náladu, prožíval prostou, tichou radost a těšil se z poznání něčeho, co mě činí napořád o něco bohatším.

Pokračování »

Poděkování

v 11.17

Děkujeme všem členům sboru ČCE ve Valašském Meziříčí, kteří v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem podporovali činnost střediska Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí.

Vaše pomoc formou dobrovolné služby, prací v dozorčí radě, finančními dary i modlitbami je pro nás povzbuzením a posilou v naší náročné službě seniorům a lidem se zdravotním postižením.

Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i v roce 2008 a do dalších dnů nového roku Vám všem přejeme hodně síly, radosti a Božího požehnání.

Zaměstnanci střediska Diakonie ČCE – domácí péče

Secese

v 11.01

Slovo secese znamená v latině (v původním tvaru secessio) oddělení, odštěpení a jako název slohu vyjadřuje odštěpení, hlavně mladších umělců od starší generace. V Německu se nazývá Jugendstil – styl mladých, mladého věku a Francouzi mu říkají L’art nouveau – nové umění.

Pokračování »