Archív: Duben 2008

Shromáždění v dubnu

6.4.2008 v 10.41

Sborový večer, sborový den.

Pokračování »

J 21,1 – 14 Zjevení v Galileji

v 10.39

Je to už třetí Ježíšovo setkání s učedníky po jeho vzkříšení. Kristus ví, jak je naše víra chatrná, a proto ji znovu přichází upevnit. Při tomto třetím zjevení položí důkaz na misijní úkol učedníků. Nasvědčuje tomu předně samotný děj, který se odehrává na Genezaretském jezeře. Rybolov je obrazem misie. Jako rybáři lidí mají učedníci zachytit do sítí spásy co největší počet. Petrovi a Ondřejovi, Jakubovi a Janovi to Ježíš pověděl hned při prvním setkání (Mk 1,17).

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – duben 2008

v 10.36

• Staršovstvo zvolilo na příští období ze svého středu funkcionáře: Kurátorem sboru na příští šestileté období byl zvolen tajnou volbou bratr Daniel Košťál. Bylo odevzdáno 11 hlasovacích lístků, z nichž 10 bylo pro a 1 se zdržel. Předsedou staršovstva byl veřejnou volbou zvolen bratr administrátor Martin Fér. Bratr kurátor Daniel Košťál se stal automaticky místopředsedou staršovstva. Náměstkyní kurátora na příští šestileté období byla veřejnou volbou zvolena sestra Věra Tyralíková. Zapisovatelem byl na příští šestileté období veřejnou volbou zvolen bratr Pavel Trusina. Pokladníky byli zvoleni veřejnou volbou sestra Milena Hrtusová a bratr Daniel Popelář. Vedení účetnictví bude zadáno externí firmě. Hospodáři sboru na příští šestileté období byli zvoleni veřejnou volbou bratři Martin Fojtů a Zdeněk Valčík. Stavební komise staršovstva byla veřejnou volbou zvolena v tomto složení: bratr Jaroslav Mikš, jako předseda, bratr Jan Zajíček, jako místopředseda, dále byli za členy komise zvoleni bratři Daniel Košťál a Martin Fojtů.

Pokračování »

Zápis z výročního sborového shromáždění farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí konaného dne 16. března 2008

v 10.33

Výroční sborové shromáždění zahájil bratr administrátor Martin Fér, který také jeho jednání předsedal.

Pokračování »

Zpráva faráře o činnosti sboru ČCE ve Valašském Meziříčí za rok 2007

v 10.30

Milé sestry, milí bratři!

Každý rok při sborovém shromáždění vzpomínáme s vděčností na to, co všechno se ve sboru odehrálo, co jsme během roku 2007 prožívali, čím jsme byli, jak věřím, obohaceni a v neposlední řadě i posíleni.

Pokračování »

Zpráva o hospodaření sboru ČCE ve Valašském Meziříčí za rok 2007

v 10.25

V roce 2007 bylo, tak jako již v předchozích dvou letech, sborové účetnictví vedeno podvojným účetnictvím v programu Xaverius. V pokynech synodní rady k účetní uzávěrce za rok 2007 došlo v tomto systému k několika změnám ve skladbě vykazovaných položek a obecný výkaz (skutečnost za rok 2007) a rozpočet na rok 2008 byly sloučeny na jeden list. Tento list byl s předstihem vyvěšen na sborovou vývěsku a mohli jste se tak ještě před sborovým shromážděním s výkazy seznámit.

Pokračování »

Zpráva o kontrole účetních záznamů sboru Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí za rok 2007

v 10.23

Kontrola byla provedena dne 26. února 2008 za přítomnosti účetního bratra Daniela Popeláře a zvolenou komisí, t.j. sestrami Jarmilou Valchařovou a Annou Jelínkovou. Bratr Popelář pracoval jako pokladník sboru a připravoval podklady pro podvojné účetnictví. Sestra Radmila Matalíková průběžně účtovala.

Pokračování »

Mládež v Hodslavicích

v 10.20
V lednu tohoto roku zorganizovala naše mládež setkání s mládeží z Hodslavic u nás na faře. Bylo to moc fajn. Když jsme dostali na pátek 14. března pozvání do Hodslavic, neváhali jsme a s nadšením toto pozvání přijali. 

Pokračování »

Seniorátní setkání učitelů nedělních škol

v 10.17

V sobotu 15.3. proběhlo v našem sboru seniorátní setkání učitelů nedělních škol. Hlavní přednášku tohoto dne měla Mgr. Janina Zemanová, psycholožka, působící v Unii Kompas.

Pokračování »

Pozvánka na sborový zájezd do Kroměříže

v 10.09

Start v neděli 1. června 2008 v 7 hodin od kostela ve Valašském Meziříčí.

Přihlásit se můžete zápisem do seznamu účastníků na zadní lavici v kostele (nejlépe do 11. května) současně s rozhodnutím zda si přejete absolvovat prohlídku historických sálů nebo obrazárny. Cestovné je 100.- Kč.

Pokračování »