Archív: Květen 2009

V bezpečí Božího domu.

3.5.2009 v 14.35

Iz..56, 5 …„dám jim v domě svém a mezi zdmi svými místo a jméno lepší nežli synů a dcer. Jméno věčné dám jim, kteréž nebude vyhlazeno.“ Luk.10, 20 „…radujte se, že jména vaše zapsána jsou v nebesích.“

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – květen 2009

v 14.32

• V úvodu bratr Moravetz pohovořil o stavu sborových varhan. Dle jeho názoru není jejich stav zdaleka havarijní. Jde o pneumatický nástroj, který je velmi citlivý na změny teploty a vlhkosti.

Pokračování »

Zpráva o činnosti staršovstva za rok 2008

v 14.31

Rok 2008 byl rokem změn. Změnil se duchovní sboru i staršovstvo. Tomu odpovídají dvě volební sborová shromáždění. Po odchodu bratra seniora Krupy na sbor Velká Lhota byl na sborovém shromáždění 8. listopadu zvolen za duchovního našeho sboru bratr farář Daniel Heller. Podle řádu je volba na deset let a to od září 2009.

Pokračování »

Zpráva o činnosti nedělní školy za rok 2008

v 14.30

V loňském roce se nedělní škola konala pravidelně součastně s nedělními bohoslužbami, s výjimkou letních prázdnin. Děti jsou v nedělní škole rozděleny podle věku do dvou skupin. Skupinu malých dětí tvoří předškolní děti a prvňáci. Druhou skupinu tvoří děti od druhé do šesté třídy.

Pokračování »

Zpráva o pěveckém sboru za rok 2008

v 14.29

Pěvecký sbor se scházel, kromě prázdnin, každou neděli v 8.45 ve velkém sále. Zpívali jsme příležitostně při bohoslužbách. Sbor vede již několik let sestra Libuše Jelínková. Jí bych ráda na tomto místě poděkovala za práci, čas a hlavně trpělivost. Ráda bych také pozvala všechny Vás, kteří rádi zpíváte. Přidejte se k nám a přijďte si v neděli před bohoslužbami zazpívat.

Anna Jelínková

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2008

v 14.27

Mládež se schází každý pátek v 18:00 hodin v průměrném počtu 13 mládežníků. Na začátku si povídáme o svých zážitcích z týdne a zpíváme písně za doprovodu kytary nebo klavíru. Poté má jeden z nás připravený biblický program.

Pokračování »

Zpráva o činnosti OS Communio viatorum za rok 2008

v 14.24

Vážení bratři a sestry v Kristu, rád bych Vás dnes informoval o práci Občanského sdružení Communio viatorum. Tento název mimo jiné nese i čtvrtletník, vydávaný Ekumenickým institutem Komenského evangelické teologické fakulty. V překladu by se dal přeložit jako „společenství na cestě.“

Pokračování »

Zpráva Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí za rok 2008

v 14.23

Když se tak ohlížím na minulý rok, snad bych mohla konstatovat, že proběhl docela klidně. Poskytovali jsme naše tři služby – denní stacionář, pečovatelskou službu a službu ošetřovatelskou.

Pokračování »

Víkendovka malých 17.-19.4.

v 14.22

V pátek jsme jeli autobusem na víkendovku. Víkendovka byla o milosrdném Samařanu v Hošťálkové.

Pokračování »

Celonárodní čtení Bible

v 14.19
Je Velký pátek 10. dubna 2009 okolo třetí hodiny odpoledne, kroky mnohých křesťanů míří tento den na velkopáteční pobožnosti, kroky ostatních spoluobčanů každého po svých cestách a plánech. Já se vyhřívám na lavičce na náměstí v našem městě a poslouchám čtení o vyslýchání Ježíše před ukřižováním. Nejsem jediná, kdo využívá této příležitosti. 

Pokračování »