Archív: Březen 2010

Březnové číslo

5.3.2010 v 14.57

Kompletní březnové číslo Našeho časopisu najdete zde: Březen 2010.

Izajáš 58, 6-10

v 14.56
„Zdalipak půst, který si já přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – březen 2010

v 14.53

• Dne 11. dubna 2010 v 16.00 hodin se uskuteční v našem kostele koncert Slávka Klecandra. Vstupné dobrovolné. Výtěžek půjde Diakonii. Služba: bratr Koláček.

Pokračování »

Zpověď v naší církvi – sborový večer 8.2.

v 14.51

V úvodu jsme se zamýšleli nad několika biblickými texty. První byl z druhé Samuelovy 12,1–13. Jedná se zde o Davidovo pokání. Jak poznám, že jsem něco provedl? Jak pomoci člověku, který nepozná svoji vinu?

Pokračování »

Sborové odpoledne 28. 2.

v 14.48

I sborové odpoledne bylo na téma Svátost smíření. Tentokrát byl hostem mladý farář Jan Bleša z Kelče. Katolická církev má 7 svátostí (křest, zpověď – svátost smíření, eucharistie, biřmování, manželství, kněžství a pomazání nemocných). Podstata těchto svátostí je, že jsou viditelná znamení Boží milosti.

Pokračování »

Devadesátníci v našem sboru

v 14.46

Navazujeme na článek v časopise 112 s omluvou všem, kteří při jeho čtení zjistili, že text byl připraven již na podzim 2009, ale pro mnoho jiných materiálů (výročí 100 let našeho kostela aj.), byl vytištěn až v letošním únorovém čísle.

Pokračování »

Vladislav Ježík

v 14.43

Bratr farář Vladislav Ježík se narodil 18. ledna roku 1923 ve Zlíně, v rodině klempíře. Měl jednoho bratra Karla. Po absolvování střední školy pracoval během války ve zlínských gumárnách. Už v mládí jej velice ovlivnil farář Moravec, který tehdy ve Zlíně působil. Ten měl také určující podíl na skutečnosti, že se bratr Vladislav Ježík rozhodl pro studium bohosloví.

Pokračování »

MAŠKARNÍ BÁL

v 14.42

Kdo se 4. 2. 2010 ocitl v denním stacionáři pro seniory, vrátil se v čase o osmdesát let zpět. Ve středisku Diakonie ČCE se pro klienty konal maškarní bál ve stylu třicátých let.

Pokračování »

Srdečně zveme na Den Diakonie, který se uskuteční v neděli 28.3.2010 v prostorách valašskomeziříčského sboru

v 14.41

Dopoledne zahájíme společnými bohoslužbami v 9.30, při nichž bude vysluhována Večeře Páně, a ke své službě v Diakonii budou pověřeni noví pracovníci.
Po společném obědě se sejdeme k odpolednímu programu, který začne ve 14 hodin. Tentokrát jej chceme pojmout netradičně.

Pokračování »