Archív: Listopad 2020

Slovo k dětem pro první neděli adventní

29.11.2020 v 2.28

Milí přátelé, protože se dnes připojujeme k celocírkevním bohoslužbám z Pardubic, jejichž součástí asi nebude slovo k dětem, nahrál náš br. vikář Aleš Zapletal krátké video, které je jako obvykle předjímkou videí pro děti, která budeme natáčet příští týden: https://youtu.be/M7QLwgUKTew

Společné bohoslužby na první adventní neděli

27.11.2020 v 2.32

Milí přátelé, na první adventní neděli, 29.11., nebudeme vysílat bohoslužby z našeho kostela. Připojujeme se ke všem ostatním členům ČCE, kteří chtějí vstoupit do adventu společně vzdálenou účastí na jedněch evangelických bohoslužbách. Online přenos bohoslužeb v neděli 29. listopadu od 9.00 se uskuteční z Farního sboru ČCE v Pardubicích. Bohoslužbu povede synodní senior Daniel Ženatý. Zveme vás, abyste se k nim připojili. Více informací a odkaz na nedělní živé vysílání najdete s předstihem na: https://www.e-cirkev.cz/…20/index.htm

Biblická hodina pro děti on-line 24. 11. 2020

v 2.02

V další dvojici videí pro děti si povíme o tom, proč se bojíme smrti, co bude, až umřeme, a co k tomu říkal Ježíš (Lk 20,27–38). Písnička je pro menší a větší děti jiná – zveme rodiče, aby se také připojili.

video pro předškoláky: https://youtu.be/YbcztPCN2AQ

video pro školáky: https://youtu.be/p2KBKAWEX14

4. podzimní biblická hodina na dálku

26.11.2020 v 18.03

Tento týden přinášíme biblickou hodinu opět formou textu, který si můžete přečíst. Br. vikář Aleš Zapletal pro Vás připravil výklad Žalmu 80., který se čte a zpívá 1. adventní neděli: Ž 80_BH

Kázání z neděle 22. 11. 2020

v 17.56

Zde si můžete přečíst kázání z poslední neděle: kázání_Mt25_31–46_2020

Zemřel br. Antonín Plachý st.

25.11.2020 v 22.45

V pondělí 23.11. zemřel ve věku 97 let br. Antonín Plachý, kterého jsme ve Valašském Meziříčí znali z mnoha setkání. Poslední rok zde žil u manželů Krupových. Smuteční oznámení je zde: parte_Antonín_Plachý_st

K děkovným bohoslužbám v Ostravě se sejde jen úzká rodina, ale na tomto odkazu se můžete na dálku připojit – v sobotu 5.12. ve 14 hodin:

https://youtu.be/S_r7LwKy4Kk

Červená středa

v 13.57

Náš Farní sbor se připojuje k mezinárodní akci zvané Červená středa: věž našeho kostela bude červeně nasvícena od 17 do 21 hodin. Můžete také jít na procházku do parku Botanika a zapálit u vstupu do kostela červenou svíčku. Červená středa je událost, která chce vyjádřit podporu lidí pronásledovaných pro svou víru a pro své přesvědčení kdekoli na světě.

Čtyři otázky a odpovědi ke smyslu Červené středy

Mohlo by se na první pohled zdát, že zasazovat se za svobodu víry a vyznání je něco vzdáleného, co se nás dnes a tady bezprostředně nedotýká. Není tomu ale tak, z řady důvodů je to otázka i pro nás bezprostředně relevantní. Pojďme se podívat na čtyři otázky, které se v této souvislosti často vyskytují:

  1. Jaký smysl má zastávat se pronásledovaných lidí na druhém konci světa?

Už v Písmu čteme, že trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním celé tělo. Sami můžeme žít v relativní náboženské svobodě, ale mnozí pamatujeme dobu ještě nedávno minulou, kdy tomu tak nebylo. Máme tedy morální povinnost postavit se za ty, kterým je tato základní lidská svoboda upírána. Pomoc a solidarita zvenčí je pro ty, kteří trpí útlakem, velkou morální vzpruhou. A člověk, který si je vědom, že se ví o jeho situaci a že za něj někdo pozvedá hlas, má větší odvahu se postavit sám na odpor proti pronásledování a současně mu to dodává sílu žít v situaci, v níž se nachází.

  1. Proč je právo na svobodu vyznání základním lidským právem?

Lidská práva a jejich obrana jsou jedním z fundamentů naší společnosti. Ochrana lidských práv je zakotvena v mnoha dokumentech, především v Listině práv a svobod, která je součástí našich právních řádů. Z historické zkušenosti víme, že lidská práva – a mezi nimi často jako jedno z prvních právo na svobodu vyznání – bývají trnem v oku různých diktatur a totalitních režimů – představitelé totalitní moci si dělají právo na to být sami jakýmisi „bohy“, a rozhodovat i o myšlení a svědomí svých „poddaných“. Svoboda vyznávat svou víru a náboženství, tedy vztahovat se k tomu, co přesahuje tento svět, je úhelným kamenem všech ostatních svobod.

  1. Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?

Dnešní systém lidských práv se zrodil z židovsko-křesťanské úcty k jednotlivci, jeho jedinečnosti a jeho svobodného svědomí. Humanismus tento koncept převzal, i když ho odtrhl od jeho původního zakotvení v teologické výpovědi o člověku jako obrazu Božím. Ochrana lidských práv ale přesto zůstává úkolem i pro člověka věřícího – dějiny spásy jsou v křesťanském i v židovském chápání Boží snahou lidskou svobodu, a tedy práva člověka, neobejít, ale vyvážit účinky lidských rozhodnutí svým milosrdenstvím. Jsou-li tedy lidská práva posvátná i pro Boha, jak by mohla nebýt posvátná pro člověka?

  1. Jaké má západní systém hodnot „Achillovy paty“ a limity?

Protože platí základní pravidlo lidského soužití „moje právo končí tam, kde začíná právo druhého člověka“, může se stát, že je v některých případech právo člověka vyloženo tak extenzivně, že je tím právo druhého potlačováno. To vede k napětí a ke konfliktu. Stejně tak pokud koncept lidských práv odtrhneme od jeho náboženského základu – tedy od důstojnosti, kterou člověku dává ve stvoření Bůh – stane se měřítkem všeho pouze egoistický jednotlivec a jeho tužby. Proto je tak důležité držet se nejen litery lidských práv, ale především jejich hlubšího významu a ducha.

P. Stanislav Přibyl, CSsR, Česká biskupská konference

Petr Jan Vinš, Ekumenická rada církví

Tomáš Kraus, Federace židovských obcí

Pavel Svoboda, Institut pro křesťansko-demokratickou politiku

MODLITBA ZA PRONÁSLEDOVANÉ (A. Zapletal)

Milostivý Bože, Pane náš a Spasiteli Ježíši Kriste! Dnes se spolu s druhými chci modlit za lidi, kteří trpí pro svou víru. Chci na ně myslet alespoň dnes, když na ně třeba jindy tolik nemyslím. Vždyť Ty na ně myslíš stále. Ty víš o všech lidech, po kterých šlape člověk kvůli jejich víře. Ty víš o pronásledovaných, vězněných a zabíjených – i o podezíraných, urážených a vysmívaných. A já věřím, že máš s každým z nich soucit a nad každým z nich Tě jímá hluboká lítost.

Vždyť Ty jsi, Pane, nesl svůj kříž a velice jsi trpěl. Ty jsi blízko všem trpícím. Věřím, že se ujímáš také těch, kdo trpí pro svou víru. Prosím Tě o Tvůj pokoj pro ně, o posilu ve všem dobrém, o posilu ve věrnosti víře, která je pro ně tak vzácná. Prosím, ukaž jim svou dobrotivost, lásku, slitování a soucit. A dej, aby se setkali i s lidskou dobrotou a podporou, jakou potřebují.

A přijď brzy, Pane, se svým královstvím, kde již nebude pronásledování pro víru a kde všichni budou moci odpočinout od útlaku a utrpení. Kéž u Tebe najde místo každý potřebný!

Otče náš nebeský, smiluj se nad námi – posvěť se jméno Tvé. Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi – přijď království Tvé. Duchu svatý, Utěšiteli, smiluj se nad námi – buď vůle Tvá. Amen.

Sbírka 22. 11. 2020

22.11.2020 v 6.16

Dnešní sbírka je na sociální účely (Diakonie ve VM, Diakonie – zahraniční projekty, ev. sbory na Ukrajině, lidé v nouzi v našem okolí). Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 202

zpráva pro příjemce: účelová sbírka

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

3. rozhovor nad Biblí – 19. 11. 2020

20.11.2020 v 5.43

Milí přátelé, dnešní biblická hodina byla opět formou rozhovoru nad Biblí, který si můžete poslechnout na našem zvukovém úložišti:

https://soundcloud.com/…bli-19112020

Biblická hodina pro děti on-line 16.11. 2020

18.11.2020 v 15.28

V další dvojici videí pro děti si povíme o tom, jak Ježíš vzkřísil Lazara z Betánie (Jan 11,1–45). Kdyby si někdo z větších chtěl prohlédnout fotopříběh, může si pustit i video pro menší. Písnička je pro menší a větší jiná – zveme rodiče, aby se také připojili.