O čem jedná naše staršovstvo – únor 07

Mimořádné sejití staršovstva 14.1. Předmětem jednání byla volba členů a náhradníků dozorčí rady Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí.

Staršovstvo zvolilo tyto členy dozorčí rady (uvedeni v abecedním pořadí a bez akademických titulů): Cibulcová Emílie, Fuksová Ludmila, Jelínek Tomáš, Ježíková Jana, Palátová Karla, Taurková Pavla, Trčka Bronislav. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 1 hlas.

Staršovstvo zvolilo tyto náhradníky dozorčí rady (uvedeni dle pořadí a bez akademických titulů): 1. Alena Frňková, 2. Milena Hrtusová, 3. Radomír Šrámek 4. Karel Koláček. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se: 1

Sejití staršovstva 29.1.

Příprava sborového shromáždění – úkoly:

 • bude ohlášeno při bohoslužbách ve dnech 25. února a 4. března – zajistí bratr farář Krupa,
 • seznam členů s hlasovacím právem připraví bratři Krupa a Popelář,
 • prezenční listiny připraví bratr Trusina,
 • program připraví bratři Krupa a Košťál,
 • staršovstvo navrhne sborovému shromáždění bratra Košťála jako předsedajícího sborového shromáždění,
 • staršovstvo navrhne sborovému shromáždění bratra Trusinu jako zapisovatele.

Staršovstvo dalo komisi pro výběr kazatele mandát, že se při dalším kontaktování možných kandidátů může obracet na kandidáty i z východomo­ravského seniorátu. Komise pro výběr kazatele se sejde v neděli 11. února 2007 po bohoslužbách.

Bratr Jelínek podal informace o středisku Diakonie – Domácí péče:

 • rozjednáno zakoupení dalšího automobilu pro středisko,
 • město Val. Meziříčí zapůjčí středisku částku 400.000,– Kč splatnou do října 2007,
 • byl předložen návrh na složení správní rady střediska: Dobromila Krupová – ředitelka střediska, Lenka Kostelná – zástupkyně ředitelky, Jarka Strnadlová – účetní; tento návrh bude předložen ke schválení ústředí Diakonie,
 • středisku byla přislíbena dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2.383.000,– Kč na pečovatelskou službu.

Bratr Popelář podal finanční informace:

 • stav k 1. 1. 2007 – pokladna: 43.647,– Kč
 • běžný účet: 200.578,– Kč
 • pokladna sociálního fondu 7.863,– Kč
 • účelové sbírky roku 2006: celkem vybráno 25.746,– Kč, z toho bylo již poskytnuto:
 • 4.900,– Kč adopce na dálku,
 • 3.505,– Kč pro Diakonii – domácí péči
 • k rozdělení zbývá: 17.341,– Kč. Staršovstvo rozhodlo o rozdělení této částky takto: 7.000,– Kč pro středisko Diakonie – domácí péče,

7.000,– Kč pro středisko Diakonie – hospic, 3.341,– Kč pro sociální fond.

Staršovstvo rozhodlo o vykonání dobrovolné sbírky na pomoc evangelickým sborům v oblasti Chiapas v Mexiku. Termín vykonání sbírky rozhodne na únorové poradě.

Bratr Hromádka zajistí k možnému odprodeji vytřídění starých a nepotřebných věcí v majetku sboru.

Sestra Eva Ježíková se obrátila na staršovstvo se žádostí o uspořádání koncertu žáků Základní umělecké školy dne 14. června 2007 v našem kostele. Staršovstvo souhlasí.

ze zápisu Pavla Trusiny

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.