Zpráva o činnosti staršovstva za rok 2011

Na minulém sborovém shromáždění byla na návrh staršovstva odsouhlasena modlitební chvíle po biblické hodině, jiné návrhy nebyly.

Ze zásadních rozhodnutí staršovstva v roce 2011 uvádím:

Příprava a zahájení stavby stání pro auto, sklad a pergolu. Z navrhovaných řešení architektem ing. Zavadilem jsme se rozhodli pro variantu do T s valbovou střechou a krytinou. Původní rozpočet 827 tisíc byl díky zkušenostem bratra Zajíčka snížen na 307 tisíc. Za polovinu peněz bylo provedeno více práce, nežli se původně zamýšlelo. Ke krytí nákladů jsme použili vlastní zdroje, zde je třeba poděkovat za velkou obětavost; dostali jsme bezúročnou půjčku od JJ 100 tisíc. Část prací byla provedena svépomocí, na podzim se brigády zúčastnil i bratr Daniel Popelář. Při pracech na kanalizacích bylo zjištěno, že některé svody byly před sto lety řešeny jako trativody a tím byla stavba podmáčena a ve sklepě se na knihách objevovala plíseň.

Archiválie budou bratrem Trčkou rozděleny na ty, které bude vhodné ponechat ve sboru a na ty, které bude možno deponovat v okresním archivu.

Staršovstvo rozhodlo, pokud bude žádost o pohřeb z našeho kostela, tak povolit pouze pohřeb církevní.

Na účelových sbírkách se za rok 2011 shromáždilo 19 672,– Kč a staršovstvo je rozdělilo takto: adopce na dálku 4 900,– Kč, Domácí péče 5 000,– Kč, Hospic 4 000,– Kč, podpora tábora pro děti z Ukrajiny 2 772,– Kč. Mimo to staršovstvo rozhodlo o podpoře Dětské misie částkou 3 000,– Kč, na předplatné Českého bratra pro Ukrajinu 580,– Kč a zálohu na cestovné 1 500,– Kč pro kazatele ČCE pro sbory ve východní Evropě br. faráře Brodského. Byla vyhlášena a odeslána sbírka na postižené Japonsko.

V Botanice byl vysazen Lutherův strom, dvojče vysazeného v zahradě ve Wittenbergu, za přítomnosti náměstka synodního seniora Daniele Ženatého a zástupců evangelických církví augsburského vyznání z Těšína. Strom je javor acer campestre „Elsrijk". U stromu bude kámen s tabulkou s textem: Martin Luther: „Kdybych věděl, že zítra bude konec světa, ještě dnes bych zasadil jabloň". Zasadili jsme tento strom z vděčnosti za odkaz reformace a na znamení smíření s ostatními křesťany 17. dubna 2011.

Bude připraven návrh přístřešku na dveře do dvora, které bude třeba vyměnit.

Staršovstvo rozhodlo, aby křest Jana Hellera, narozeného na Hromnice, vykonal v našem sboru farář Římskokatolické církve Pavel Stefan při bohoslužbách vedených seniorem Janem Krupou.

Pokud bude konat bohoslužby hostující duchovní, může být pořad našich bohoslužeb upraven po dohodě s ním.

Vánoční hra byla přesunuta z dopoledne na 16. hodinu, přesun se osvědčil a bude dále praktikován.

Obnoví se zpívaný Otčenáš s frekvencí cca 1 x měsíčně.

Na 27. konvent VMS jsou delegováni: Bratr farář Heller (virilní), Košťál, Tyralíková, Tomáš Jelínek, náhradníci Pavel Trusina, Milena Hrtusová, Pavla Taurková. Na konvent byly dodány návrhy na seniorátní sbírky pro Hospic a Diakonie v seniorátě a návrh pro synod: Synod ukládá Dozorčí radě Diakonie ČCE, aby ustavila expertní komisi, která přezkoumá personální a finanční nároky ústřední kanceláře Diakonie. Předcházející 26. konvent se mimořádně sešel 24.6., aby pověřil seniorátní výbor jednáním o ekonomickém pronájmu střediska Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem.

Jednodenní sborový zájezd 19.6. byl do sboru v Ostravě a do hornického muzea Landek. Další akce ve sboru a v seniorátě:

12.6. bylo seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty v Mikulůvce, které rozděluje finanční dary. Za sbor byli delegováni bratři Jan Zajíček a Jaroslav Mikš.

Presbyterní konference byly na jaře v Uherském Hradišti a na podzim v Jablůnce, kde byla přednáška o Wicliffově misii, která dodává a překládá Bible do národních jazyků.

V rámci „Měsíce přátelství s Izraelem" (Chaverut) byla v našem kostele přednáška finského misionáře jménem Juha Ketola na téma „Církev a Izrael".

Na staršovstvu byl rozhovor s bratrem Josefem Poláškem před jeho konfirmací a večer sboru před konfirmací Veroniky Janírkové a Marty Jelínkové.

U příležitosti založení gymnasia Františka Palackého byly 16.4. v našem kostele děkovné bohoslužby.

Na náměstí bylo Čtení Bible, již 3. ročník za účasti členů našeho sboru.

27.5. byla Noc otevřených kostelů s vernisáží výstavy akademické malířky Karly Palátové a studentů gymnasia.

11.6. v rámci Musejní noci bylo předneseno pásmo z textů Jiřího Třanovského. 25.6. byl stavební den na tábořišti.

26.6. smažení vajec.

Stará sekačka na trávu dosloužila, nová byla pořízena za 2 300,– Kč. Klavír v sále byl opraven a naladěn za 2 660,– Kč.

Z daru nadace „Děti-kultura-sport" jsme pořídili diaprojektor s plátnem a digitální piano Kawai, které je v kostele.

 

Daniel Košťál

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.